بذر کشاورزی

کود کشاورزی
2019-12-30
 

اطلاعاتی در زمینه بذر کشاورزیوجود شرایط خاص آب وهوایی و تعداد اقلیم ، زراعت در مناطق دیم را با مشکلات زیادی مواجه ساخته ساخته است . استرس های خشکی ، سرما ، گرما ، توزیع نامناسب بارندگی ووجود بیماری های زنگ زرد از جمله عوامل کاهش تولید محصول گندم (دیم ) در مناطق به شمار می آیند . با توجه به اهمیت گندم و نقش آن در تغذیه جامعه ، بخش غلات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم با تأییدات الهی و تلاش ارزنده پرسنل فنی ایستگاه های دیم ، پس از سالها تلاش و کوشش شبانه روزی ، گندم نان آذررا اصلاح و معرفی نموده است .رقم آذرحاصل تلاقی سرداری (Sefid) با لاینBb/Inia/Kvz/my 71/Maya S می باشد که بعد از رورگ گیری در بخش غلات دیم کرج و گزینش درایستگاه دیم مراغه و سایر ایستگاه ها به علت برخورداری از ویژگی های خاص زراعی ، لاینKvz/my 71/Maya S تحت عنوان رقم آذر در سال 1378 برای کشت در مناطق سردسیر و معتدل دیم کشور معرفی شد . رقم آذر بعد از سال ها ارزیابی در ایستگاه های مختلف دیم کشور ، به علت دارا بودن صفاتی مانند زودرسی ، تحمل به تنش های خشکی ، سرما و دارا بودن عملکرد بیشتر نسبت به شاهد های سرداری و سبلان به ترتیب ( 14 و 16 درصد ) انتخاب شد . میانگین عملکرد چند ساله رقم آذردر کلیه مناطق مورد بررسی معادل 2143 کیلوگرم در هکتار بوده که نسبت به شاهد سرداری 269 کیلوگرم در هکتار اضافه محصول داشته است . با احتساب قیمت هر کیلوگرم گندم از قرار مبلغ 850 ریال ، ارزش افزوده آن نسبت به رقم سرداری معادل 228650 ریال در هکتار می باشد .

محصولات قابل ارائه در زمینه بذر

 


- بذر گوجه فرنگیES1002
- بذر گوجه فرنگی واریته موبیل داناب (راندمان بالا )
- بذر شمعدانی F1 گلد اسمیت Bulls eye

 

English