محصولات پر فروش

محصولات شیمیایی MASH

NPK 20-20-20

کود پودری با وزن 10 کیلوگرم جهت افزایش رشد و نمو گیاه و بهبودی کیفیت محصول ، افزایش مقاومت های گیاه نسبت به تنش های محیطی استفاده می شود.

NPK 15-05-30

NPK 15-05-30

کود پودری با وزن 10 کیلوگرم جهت افزلیش رشد و نمو گیاه و بهبودی کیفیت محصول، افزلیش مقاومت های گیاه نسبت به تنش های محیطی استفاده می شود.

NPK 10-52-10

NPK 10-52-10

کود پودری با وزن 10 کیلوگرم جهت افزایش رشد و نمو گیاه و بهبودی کیفیت محصول ، افزایش مقاومت های گیاه نسبت به تنش های محیطی استفاده می شود.

mash

گانزگرین کلاسیک

پودری ارگانیک با وزن 1 کیلوگرم بر پایه کلسیت، حاوی 17 ماده معدنی که مقدار سیلیس و کلسیم در آن چشمگیر هست جهت افزایش عملکرد، عمر انبارداری و جلوگیری از آفات و بیماری ها استفاده می شود.

گانزگرین Z20

گانزگرین Z20

پودری ارگانیک با وزن 1 کیلوگرم مقدار سیلیسیم در آن چشمگیر هست. جهت افزایش عملکرد، رشد ریشه، کاهش استرس خشکی و سرما و جلوگیری از آفات و بیماری ها استفاده می شود.

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم

کود گرانوله با وزن 25 کیلوگرم جهت افزایش کیفیت محصول، جلوگیری از ریزش میوه ها، استحکام میوه و تقسیم سلولی استفاده می شود.

فسفیت پتاسیم

فیتو پلاس

مایع 1 لیتری از ترکیبات ضروری جهت افزایش فتوسنتز، رشد ریشه و گلدهی و مقاومت به بیماری ها استفاده می شود.

آمینو اسید

آمینو اسید

آمینو اسید پودری 1 کیلوگرم جهت افزایش مقاومت، بهبود کیفیت، افزایش جوانه زنی، کاهش آسیب های ناشی از مصرف سموم و کود و بهبود جذب و انتقال عناصر غذایی استفاده می شود.

مانفر پلاس

کود پودری با وزن 1 کیلوگر با قدرت کلات شدگی زیاد EDDHA، در خاک های آهکی با 4/8 درصد ایزومز ارتو-ارتو با پایداری فوق العاده در خاک های قلیایی و اسیدی جهت افزایش سبزینگی، ریشه دهی، گلدهی و افزایش مقاومت گیاه در تنش های محیطی استفاده می شود.

محصولات MDT

NPK 20-20-20

کود پودری با وزن 25 کیلوگرم جهت افزایش رد و نمو گیاه و بهبود کیفیت محصول، افزایش مقاومت های گیاه نسبت به تنش های محیطی استفاده می شود.

NPK 10-52-10

NPK 10-50-10

کود پودری با وزن 25 کیلوگرم جهت افزایش رد و نمو گیاه و بهبود کیفیت محصول، افزایش مقاومت های گیاه نسبت به تنش های محیطی استفاده می شود.

NPK 12-12-36

کود پودری با وزن 25 کیلوگرم جهت افزایش رد و نمو گیاه و بهبود کیفیت محصول، افزایش مقاومت های گیاه نسبت به تنش های محیطی استفاده می شود.

محصولات Aspe

کلوم سال

مایع اصلاح کننده با گالن 5 و 20 لیتری جهت نفوذ پذیزی آب و تهویه خاک و جذب بهتر عناصر و ضد شوری استفاده می شود.

English